DATA

พระราชพิธีสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระสังฆราชเจŒา กรมหลวงวชิรญาณสังวร วชิราลงกรณ ราชาภินิษกรมณาจารย สุขุมธรรมวิธานดำรง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร

คำปรารภ

Fact Sheet

Press Release

หอพระนาก

SANGHARAJA.ORG

Scroll to Top