ภาค ๖ - ๗ ธรรมยุต

ภาค ๖ มี ๕ จังหวัด คือ ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

ภาค ๗ มี ๓ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

รวมเป็น เขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

เส้นทางการตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ - ๗ (ธ)

ครั้งที่ ๒ (๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

เชียงราย (ประชุมพระสังฆาธิการ จ.เชียงราย)

ครั้งที่ ๒ (๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ครั้งที่ ๓ (๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

พิธีสวดถอนติจีวราวิปปวาสและสมานสังวาสสีมาอุโบสถ ณ วัดป่าถ้ำวัว ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ ๓ (๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๔ (๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระครูฐานานุกรม-ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครอง (เชียงใหม่-น่าน-ลำปาง)

ครั้งที่ ๔ (๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๕ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทสีมาวัดธรรมิการาม ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๕ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๖ (๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองสมโภชอุโบสถ ณ วัดป่าอาจารย์มั่น ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๖ (๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๗ (๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประชุมชุมชนรอบวัดเทิงเสาหินเพื่อประสานการทำงานร่วมในการดูแลรักษาวัด

ครั้งที่ ๗ (๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๘ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทธสีมา วัดป่านาบุญ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๘ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๙ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ร่วมประชุมการหาแนวทางการจัดประชุมนานาชาติองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบรอบ ๗๒ ปี ที่เชียงราย

ครั้งที่ ๙ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
Scroll to Top