ภาค ๖ - ๗ ธรรมยุต

ภาค ๖ มี ๕ จังหวัด คือ ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

ภาค ๗ มี ๓ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

รวมเป็น เขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

เส้นทางการตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ - ๗ (ธ)

ครั้งที่ ๔ (๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระครูฐานานุกรม-ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครอง (เชียงใหม่-น่าน-ลำปาง)

ครั้งที่ ๔ (๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๕ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทสีมาวัดธรรมิการาม ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๕ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๖ (๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองสมโภชอุโบสถ ณ วัดป่าอาจารย์มั่น ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๖ (๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๗ (๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประชุมชุมชนรอบวัดเทิงเสาหินเพื่อประสานการทำงานร่วมในการดูแลรักษาวัด

ครั้งที่ ๗ (๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๘ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทธสีมา วัดป่านาบุญ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๘ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๙ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ร่วมประชุมการหาแนวทางการจัดประชุมนานาชาติองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบรอบ ๗๒ ปี ที่เชียงราย

ครั้งที่ ๙ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๐ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอำเภอ/เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑๐ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๑ (๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

การไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ จังหวัดน่าน

ครั้งที่ ๑๑ (๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๒ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระวชิราธิการ (หลวงปู่ทวี จิตฺตคุตฺโต)

ครั้งที่ ๑๒ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๓ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๕)

การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)

ครั้งที่ ๑๓ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๔ (๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

รวมดิน รวมน้ำ บูรณะอุโบสถดิน รวมแผ่นทอง รวมหัวใจคนไทย เพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมบูรณะอุโบสถดิน และร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน ขนาดหน้าตัก ๕๐ นิ้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2565 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวดน่าน

ครั้งที่ ๑๔ (๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๕ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

บรรยายธรรม และพิธีผูกพัทธสีมา วัดป่าเวียงสาวนาราม น่าน

ครั้งที่ ๑๕ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๖ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

บรรยายธรรม วัดม่อนจำศีล จ.ลำปาง

ครั้งที่ ๑๖ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๗ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)

พิธีผูกพัทธสีมาวัดพระยอดเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย

ครั้งที่ ๑๗ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๘ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระคณุภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ)

ครั้งที่ ๑๘ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๑๙ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ร่วมงานพิธีผูกพัทธสีมา อุโบสถวัดสามัคคีบุญญาราม ลำปาง

ครั้งที่ ๑๙ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๒๐ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ร่วมงานพิธียกช่อฟ้า วัดป่าสุรีย์พร เชียงใหม่

ครั้งที่ ๒๐ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๑ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

มอบพระบัญชาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต)

ครั้งที่ ๒๑ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๒ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประชุมตรวจการคณะสงฆ์ ภาค 8 ที่วัดปทุมวนาราม กทม

ครั้งที่ ๒๒ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๓ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖)

ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา วัดป่าสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ ๒๓ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๔ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖)

ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ที่วัดดอยหลวง จ.พะเยา

ครั้งที่ ๒๔ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๕ (๗-๘ เมษายน ๒๕๖๖)

ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ เป็นผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตในพิธีผูกพัทธสีมาและตัดหวายลูกนิมิต วัดดอยน้ำตกพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ครั้งที่ ๒๕ (๗-๘ เมษายน ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๖ (๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ออกตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๘ (ธรรมยุต) กลุ่มที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ จ.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี

ครั้งที่ ๒๖ (๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๗ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๖)

ประธานการประชุมพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต จ.ลำปาง-แพร่ ณ วัดสามัคคีบุญญาวาส อ.เมือง จ.ลำปาง

ครั้งที่ ๒๗ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๖)

ครั้งที่ ๒๘ (๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ปฏิบัติศาสนกิจ เยี่ยมพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค ๖ (ธรรมยุต) ลำปาง - แพร่

ครั้งที่ ๒๘ (๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)

Rector's Speeches

Fra Anil Sakya, in capacity of the Rector of World Buddhist Univeristy, World Fellowship of Buddhists often speaks at different conferences and events on various topics. Here is some of his speeches.

BUDDHIST DISCUSSION BOARD

Scroll to Top