เจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

เจ้าคณะภาค ๖ - ๗

(ธรรมยุต)

ANIL P

เจ้าคณะภาค เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน เจ้าคณะภาค คือพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับภาค

มีอำนาจหน้าที่

  • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
  • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นจังหวัด
  • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ
  • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
  • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

เขตปกครองภาค ๖ - ๗

ภาค ๖           ปกครอง ๕ จังหวัด          ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน

ภาค ๗          ปกครอง ๓ จังหวัด          เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งภาค ๖-๗

เจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)         พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. นามเดิม อนิลมาน นามสกุล ศากยะ ฉายา ธมฺมสากิโย เป็นพระภิกษุชาวเนปาลสัญชาติไทย บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์

รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)   พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นชาวจังหวัดลำปาง เดินทางมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ และเข้าพิธีอุปสมบท ณ มหาพัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๕) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นชาวจังหวัดเชียงราย เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

BUDDHIST DISCUSSION BOARD

Scroll to Top