เจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

เจ้าคณะภาค ๖ - ๗

(ธรรมยุต)

ANIL P

เจ้าคณะภาค เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน เจ้าคณะภาค คือพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับภาค

มีอำนาจหน้าที่

  • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
  • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นจังหวัด
  • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ
  • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
  • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

เขตปกครองภาค ๖ - ๗

ภาค ๖           ปกครอง ๕ จังหวัด          ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน

ภาค ๗          ปกครอง ๓ จังหวัด          เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งภาค ๖-๗

ที่ปรึกษาภาค

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)          สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) นามเดิม สุชิน มงคลแถลง เดิมเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕ และภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง รองแม่กองงานพระธรรมทูต หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคณะภาค6-7

เจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)         พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) นามเดิม อนิลมาน ศากยะ เชื้อชาติเนปาล สัญชาติไทย บรรพชาเป็นสามเณรในประเทศเนปาล เมื่ออายุ ๑๔ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระเลขา3

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต) พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๕) นามเดิม สังฆ์ จันวันชัย เดิมเป็นชาวจังหวัดเชียงราย  บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๔ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.กองนโยบายและแผนฯ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

รองเจ้าคณะภาค

รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)   พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) นามเดิม สมคิด เนาว์ชมภู เดิมเป็นชาวจังหวัดลำปาง  บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๓ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รองเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้ช่วยจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระเลขารองภาค

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต) พระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช ป.ธ. ๕ นามเดิม เตชินท์ จุลเทศ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๗ ปี ณ อุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต)

เจ้าคณะจังหวัด

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ธรรมยุต) พระครูวิสุทธิศีลคุณ มีนามเดิมว่าชายแดน สุภาพงษ์ เดิมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) จังหวัดเลย โดยมี พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (ธ) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)

จจ ลำปาง
จจ เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่า

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา (ธรรมยุต) พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล ชิตมาโร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพะเยา น่าน (ธ) เจ้าอาวาส วัดรัตนวนาราม

จจ พะเยา
จจ เชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธรรมยุต) พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)  นามเดิม ฤทธิรงค์ ญาณพันธุ์ เป็นชาวจังหวัดลำพูน อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ ๒๖ ปี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าดาราภิรมณ์

BUDDHIST DISCUSSION BOARD

Scroll to Top