ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ – ๗ (ธรรมยุต)

ครั้งที่ ๑

ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา น่าน

บันทึกการไปปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

ในการไปเยี่ยมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองภาค ๖-๗ (ธรรมยุต)

๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๖.๓๐ น.     ออกเดินทางไปจังหวัดลำพูน

เวลา ๐๘.๐๐ น.     พบกับพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพร้าว-เชียงดาว (ธ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปยังวัดหนองดู่ ต.บ้านเรือน อ. ป่าซาง จ. ลำพูน (วัดธรรมยุต)

เวลา ๐๘.๑๕ น.    ถึงวัดหนองดู่ ต.บ้านเรือน อ. ป่าซาง จ.ลำพูน มีท่านเจ้าคุณ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่า ดาราภิรมย์ พร้อมคณะสงฆ์วัดหนองดู่คอยถวายการต้อนรับ พร้อมมีชาวบ้านยืนเรียงแถวถวายการต้อนรับ ๒ ข้างด้านหน้าอุโบสถ

 • กราบพระประธานในอุโบสถแล้ว รับถวายสักการะจากเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส
 • รับรายงานของวัดหนองดู่ (พระสงฆ์จำพรรษา ๕ รูป เจ้าอาวาสส่งมาจากวัดป่าดาราภิรมย์)
 • ให้โอวาท เรื่อง บท นโม
 • ลงนามเซ็นเยี่ยม
 • ถ่ายรูปแล้ว เดินทางไปยังวัดเกาะกลาง ต. บ้านเรือน อ. ป่าซาง จ. ลำพูน (วัดธรรมยุต)
 • ถึงวัดเกาะกลาง ก็มีเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมคณะสงฆ์คอยถวายการต้อนรับ
 • เจ้าอาวาสให้นั่งชมคณะนางฟ้อน ฟ้อนต้อนรับ ๒ เพลง
 • เข้าไปในอุโบสถ รับถวายการสักการะจากเจ้าอาวาส รับถวายรายงาน มีพระสงฆ์จำพรรษา ๕ รูป รับถวายของ
 • ลงนามเซ็นเยี่ยม แล้วถ่ายรูป
 • เดินทางต่อไปยังวัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง นครลำพูน
 • เจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์ยืนต้อนรับ
 • เข้าไปในศาลา รับการถวายสักการะจาก เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสวัดอีก ๕ รูป
 • ลงนามเซ็นเยี่ยม
 • รับถวายของ มีผ้าจุลกฐิน รูปหล่อครูบาศรีวิชัย กระถางต้นไม้
 • ถ่ายรูป

เวลา ๑๐.๓๐ น.     ไปร้านอาหาร....... เพื่อฉลองศรัทธาฉันเพล

เวลา ๑๑.๓๐ น.     เดินทางออกจากร้านอาหาร ไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ. เชียงใหม่

เวลา ๑๒.๑๐ น.     ถึงวัดเจดีย์หลวง เข้าไปห้องรับรองในอาคารที่จัดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก

เวลา ๑๒.๓๐ น.     เข้าไปในห้องสอบ จุดเทียนธูป นำไหว้พระสวดมนต์ แล้วนั่งในที่ประธานสงฆ์

 • เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถวายเครื่องสักการะ
 • พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ถวายเครื่องสักการะ
 • เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ถวายรายงาน
 • เจ้าคณะภาคให้โอวาท และเปิดสนามสอบ
 • คณะอำเภอ...อ่าน กฎเกณฑ์การสอบ
 • เริ่มทำการสอบ
 • ตรวจดูการสอบ
 • เจ้าคณะภาคพบ พระสังฆาธิการในเขตภาค ๗ ทั้งหมด พบปะพระสังฆาธิการ และมอบนโยบายให้กับคณะพระสังฆาธิการ

เวลา ๑๔.๐๐ น.     เดินทางออกจากวัดเจดีย์หลวงไปวัดเจติยบรรพต อ.พร้าว เชียงใหม่

เวลา ๑๕.๐๐ น.     ถึงวัดเจติยบรรพต

 • รับถวายสักการะจาก เจ้าคณะอำเภอพร้าว และรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจติยบรรพต
 • จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลถวาย พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต สุกฺกสิริ) อดีตเจ้าคณะอำเภอพร้าว-เชียงดาว (ธ)
 • กลับจากวัดเจติยบรรพต ไปวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าอาวาสพาชมวัด
 • ต่อไปยังวัดสันติธรรม เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ถวายการต้อนรับ
 • เข้าพักแรม ณ วัดเจดีย์หลวง

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.     เดินทางออกจากวัดเจดีย์หลวงไปวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา

เวลา ๑๐.๔๕ น.     เดินทางถึงวัดอนาลโยฯ มีพระโพธิญาณรังษี เจ้าอาวาสวัดอโนลโย และพระสังฆาธิการรอรับ

 • ไปพักที่ห้องรับรอง ได้กราบ พระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธรรมยุต) พร้อมรับถวายสักการะจาก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดอนาลโย และพระสังฆาธิการในเขตการปกครองภาค ๖ และมอบนโยบายให้กับคณะพระสังฆาธิการ

เวลา ๑๑.๐๐ น.     ฉันเพล

เวลา ๑๒.๓๐ น.    ไปที่ห้องสอบ

 • จุดเทียนธูป นำไหว้พระสวดมนต์
 • รับถวายสักการะจากเจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดอนาลโย
 • เจ้าอาวาสวัดอนาลโยถวายรายงาน
 • เจ้าคณะภาคให้โอวาท
 • เจ้าคณะภาพถวายหนังสือพระสังฆาธิการ
 • ตรวจเยี่ยมการสอบ

เวลา ๑๔.๐๐ น.     เดินทางออกจากวัดอนาลโยทิพยาราม ไปจังหวัดน่าน

เวลา ๑๗.๐๐ น.    เดินทางถึงวัดป่าดอยแยง เยี่ยมวัด ที่ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์

 • เดินทางไปวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม พระครูกิตติจันโธภาค พร้อมคณะสงฆ์ต้อนรับถวายสักการะ
 • พระครูปลัดสุวัฑฒนเมตตาคุณ ผู้ดูแลการเดินทางทั้งหมดลากลับวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.     ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.     ไปกราบพระประธานที่วิหารวัดภูมินทร์

เวลา ๐๙.๓๐ น.     ไปเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน

เวลา ๐๙.๕๐ น.     เข้าเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย

 • อบรมปัญญาบำบัดครั้งที่ ๑ แก่ นักโทษชาย-หญิงจำนวน ๗๕๖ คน ในเรือนจำ ๑๕ แห่งทั่วประเทศ โดยสอนนักโทษชาย ๒๐ คน ที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย น่านเป็นจุด onsite และ zoom ไปยังเรือนจำอีก ๑๔ แห่ง อบรมเรื่อง Self-Awareness

เวลา ๑๑.๒๐ น.     ฉันเพลที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย

เวลา ๑๒.๓๐ น.     ออกจากเรือนจำเขาน้อยไป โรงเรียนผาตูบ

เวลา ๑๓.๐๐ น.     อบรมเด็กเรียนประถมและมัธยม จำนวน ๖๐ คน

เวลา ๑๔.๐๐ น.     แจกขนมแก่เด็กนักเรียนทั้งหมด และออกจากโรงเรียนไปวัด

เวลา ๑๔.๑๐ น.     ไปวัดเขาน้อยเทสรังสี ต. ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 • รับถวายสักการะจากพระครู.....(ขวัญชัย.....) ผู้เป็นอุปัชฌาย์รูปเดียวของน่าน
 • มอบหนังสือและเจลล้างมือพระราชทาน ออกจากวัดไป วัดป่าแม่จริมโสภิตาราม

เวลา ๑๕.๐๐ น.     เดินทางไปโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดป่าแม่จริมโสภิตาราม จ. น่าน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งเดียวของภาค ๗

เวลา ๑๖.๐๐ น.     เดินทางถึงโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม จ. น่าน

 • พระมหาภูดิศ ถวายรายงาน ได้ตั้งโรงเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบมาได้ ๓ ปี มีสามเณรศึกษาตั้งแต่มัธยม ๕ จำนวน ๓๔ รูป มัธยม ๑ มี ๖ รูป มัธยม ๒ มี ๗ รูป มัธยม ๓ มี ๖ รูป มัธยม ๔ มี ๘ รูป มัธยม ๕ มี ๗ รูป มีโครงการจะสร้างอาคารเรียนยาว ๖๐ เมตร ค่าใช้จ่ายที่ทางรัฐจ่ายไม่เพียงพอ ทางวัดสมทบ มีปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอ

เวลา ๑๗.๓๐ น.     เดินทางไปวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อส่งท่าพระครูป้อมที่วัด

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.     ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.     เดินทางออกจากจังหวัดน่าน กลับกรุงเทพมหานคร

ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ - ๗ (ธ) ครั้งที่ ๑

เชียงใหม่-พะเยา-น่าน

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดหนองดู่ ต.บ้านเรือน อ. ป่าซาง จ.ลำพูน มีท่านเจ้าคุณ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่า ดาราภิรมย์ พร้อมคณะสงฆ์วัดหนองดู่คอยถวายการต้อนรับ พร้อมมีชาวบ้านยืนเรียงแถวถวายการต้อนรับ ๒ ข้างด้านหน้าอุโบสถ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดเกาะกลาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดเกาะกลาง เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมคณะสงฆ์คอยถวายการต้อนรับ เจ้าอาวาสนิมนต์นั่งชมคณะนางฟ้อน ฟ้อนต้อนรับ เยี่ยมชมพระอุโบสถ รับถวายการสักการะจากเจ้าอาวาส พร้อมถวายรายงาน วัดนี้มีพระสงฆ์จำพรรษา ๕ รูป

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดป่ารัชดาราม คณะสงฆ์คอยถวายการต้อนรับ ณ ศาลา รับการถวายสักการะจาก เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสวัดอีก ๕ รูป ได้ลงนามเซ็นเยี่ยม และรับถวายของ ผ้าจุลกฐิน รูปหล่อครูบาศรีวิชัย จากนั้นถ่ายรูปร่วมกับคณะสงฆ์

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง เชียงหใหม่

วัดเจดีย์หลวง ณ ห้องรับรอง อาคารที่จัดสอบนักธรรมตรี โท เอก พบปะพระสังฆาธิการ ภาค ๗ และมอบนโยบาย

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สนามสอบนักธรรมตรี โท เอก วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง ณ อาคารจัดสนามสอบนักธรรมตรี โท เอก เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถวายเครื่องสักการะ พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ถวายเครื่องสักการะ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ถวายรายงาน เจ้าคณะภาคให้โอวาท และเปิดสนามสอบ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วัดเจติยบรรพต อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เจ้าคณะอำเภอพร้าว และรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจติยบรรพต ถวายการต้อนรับ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวาย พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต สุกฺกสิริ) อดีตเจ้าคณะอำเภอพร้าว-เชียงดาว

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสเป็นผู้นำเยี่ยมชมวัด พระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม ถวายการต้อนรับและนำเยี่ยมชมวัด

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วัดป่าสุรีย์พรวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่าการเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไป สนามสอบนักธรรมตรี โท เอก ณ วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา แวะเยี่ยมวัดวัดป่าสุรีย์พรวนาราม ที่ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ รักษาการเจ้าอาวาสถวายการต้อนรับ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

พระโพธิญาณรังษี เจ้าอาวาสวัดอโนลโย และพระสังฆาธิการรอรับและนำเข้าที่ห้องพักรับรอง ได้กราบพระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธรรมยุต) พร้อมรับถวายสักการะจาก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดอนาลโย และพระสังฆาธิการในเขตการปกครองภาค ๖

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตรวจเยี่ยมห้องสอบ นักธรรมชั้นโท-เอก ภาค ๖ (ธรรมยุต) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

เจ้าอาวาสวัดอนาลโยถวายรายงาน เจ้าคณะภาคให้โอวาท และถวายหนังสือพระสังฆาธิการ จากนั้นเดืนตรวจเยี่ยมการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ภาค ๖ (ธรรมยุต)

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดป่าดอยแยง อ.เมือง จ.น่าน

เยี่ยมวัดป่าดอยแยง เดิมทีวัดป่าดอยแยงเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลเรือง อำภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า วัดไฮ (บ้านต้นไทร) ของหมู่บ้านไฮ ต่อมา มีการดูแลพัฒนารื้อฟื้นวัดดอยแยง (ร้าง)ให้กลับคืนมาเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ปัจจุบันได้ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อ.เมือง จ.น่าน

พระคณุกิตติจันโธภาค เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เจ้าอาวาสวีดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ได้เดินทางกลับจากจังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าคณะภาค สู่จังหวัดน่าน และนำตรวจเยี่ยมวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงรับวัดไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และทรงประทานนามวัดว่า “วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม” เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จ.น่าน

อบรมปัญญาบำบัดครั้งที่ ๑ แก่ นักโทษชาย-หญิงจำนวน ๗๕๖ คน ในเรือนจำ ๑๕ แห่งทั่วประเทศ โดยสอนนักโทษชาย ๒๐ คน ที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย น่านเป็นจุด onsite และ zoom ไปยังเรือนจำอีก ๑๔ แห่ง อบรมเรื่อง Self-Awareness และเป็นการจัดอบรมปัญญาบำบัดสัญจร ครั้งที่ ๑ โดยทางโครงการกำลังใจได้ขอให้ช่วยเข้าอบรมในเรือนจำประจำจังหวัด ที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้เดินทางตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสร่วมการทำปัญญาบำบัดด้วย

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เยี่ยมโรงเรียนบ้านผาตูบ อ.เมือง จ.น่าน

โรงเรียนบ้านผาตูบเป็นโรงเรียนในการอุปถัมภ์ของวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ที่เป็นโรงเรียนชุมชนสำหรับเด็กเล็กและประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วัดเขาน้อยเทสรังสี ต.บ้านดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน

เยี่ยวัดเขาน้อยเทสรังสี พระมหาจรัล สิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเป่าเขาน้อยเทสรังสี ผู้เป็นอุปัชฌาย์รูปเดียวของจังหวัดน่าน

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วัดป่าแม่จริมโสภิตาราม  อ.แม่จริม จ.น่าน

พระมหาภูดิศ เจ้าอาวาสวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม ถวายรายงาน ได้ตั้งโรงเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบมาได้ ๓ ปี มีสามเณรศึกษาตั้งแต่มัธยม ๕ จำนวน ๓๔ รูป มัธยม ๑ มี ๖ รูป มัธยม ๒ มี ๗ รูป มัธยม ๓ มี ๖ รูป มัธยม ๔ มี ๘ รูป มัธยม ๕ มี ๗ รูป มีโครงการจะสร้างอาคารเรียนยาว ๖๐ เมตร ค่าใช้จ่ายที่ทางรัฐจ่ายไม่เพียงพอ ทางวัดสมทบ มีปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอ

ลำพูน

เชียงใหม่

พะเยา

น่าน

Scroll to Top