PHOTOs

พระราชพิธีสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระสังฆราชเจŒา กรมหลวงวชิรญาณสังวร วชิราลงกรณ ราชาภินิษกรมณาจารย สุขุมธรรมวิธานดำรง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร

ราชาภินิษกรมณาจารย์

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

การสมโภช

พระวชิรเกลŒาเจŒาอยู‹หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเปšนสมเด็จพระสังฆราชเจŒา กรมหลวงวชิรญาณสังวร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ABC AWAKENING

พระราชพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

พระราชพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

SANGHARAJA.ORG

Scroll to Top