การสมโภชพระสุพรรณบัฏ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
วชิรญาณสังวร
เพื่องานสมโภชพระสุพรรณบัฏ

ข้อมูลงานสมโภชพระสุพรรณบัฏ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร

เสียงเทศนาเรื่อง
บริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

หนังสือและสิ่งพิมพ์เนื่องในการสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

หนังสือ วชิรญาณสังวร

Banner ทอง

Banner แดง

กำหนดการ การสมโภช

Contact

งานพิธีการ ศาสนพิธี สถานที่

 • ฝ่ายเลขานุการ
  • โทร                  02-629-5854
  • โทรสาร            02-629-5855
 • พระวรชัย ทมวโร
  • โทร                   098-959-5149
 • คุณสุรชัย ฉายินทุ
  • โทร                   081-774-3784
 • คุณสิริเกียรติ อธิพันธุ์
  • โทร                   097-049-8000
 •  ข้อมูลเพิ่มเติม

การเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
  • โทร                    086-886-0910
 • คุณพจมาลย์ เกียรติธร
  • โทร                    081-313-6777
 • ฝ่ายเลขานุการ
  • โทร                    02-629-5854
  • โทรสาร             02-629-5855

ประสานงานหน่วยงาน วัด โรงเรียน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ และองค์กรอื่น ๆ

 • ฝ่ายเลขานุการ
  • โทร           02-629-5854
  • โทรสาร     02-629-5855
 • พระศรีวิสุทธิกวี
  • โทร          062-924-1924
 • พระวรชัย ทมวโร
  • โทร         098-959-5149

ประสานงานหน่วยงานโรงพยาบาล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์

    มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร

 • พระครูปริตรโกศล
  • โทร          089-441-0488
 • คุณพงศธร จันทโสม
  • โทร          096-795-3782
 • คุณสุชาวดี ชมพูบุตร
  • โทร        064-164-1454
Scroll to Top