Articles

YEAR 2022

กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาและบุคลากร มมร สู่สังคม

กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาและบุคลากร มมร สู่สังคม (MBU START SMART STRONG) โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผ่าน Zoom

4 Aug 2022

 

พระธรรมเทศนา เรื่อง สัมมาสังกัปปกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๕ สิงหาคม ๑๕๖๕

พระธรรมเทศนา เรื่อง มาตาปิตุกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๑๔ สิงหาคม ๑๕๖๕

YEAR 2021

International Buddhist Conference on Tisikkhā/Triśikṣā (The Three Trainings)

In Pali and Sansakrit Traditions of Buddhism Technical Session 3 Theme: Paññā-sikkhā/Prajñā-Śikṣhā

Presenter: Ven Anil Sakya (Thailand-Pali tradition) Mahamakut Buddhist University/World Buddhist University

6 March 2021

 

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญฺญาคมกถา

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญฺญาคมกถา ในการบำเพ็ญกุศลวันออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญฃาคโม) ณ อาคาร ๙๖ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร  วันพฤหัสลดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

8 June 2020

Merry Christmas and Happy Buddhamas!

Merry Christmas and Happy Buddhamas! Radio Thailand Weekly Dhamma Talk

26 December 2021

 

A Modern Trend of Study of Buddhism in Thailand: King Mongkut and Dhammayuttikanikāya

This kind of modern trend of exploring Theravāda  Buddhism initiated by King Mongkut were considered a daring innovation in Thailand and it led to initiate a group of ‘progressive’ Buddhist monks who are always seeking to learn and who dare to do new things to uphold the correctness and purity of Buddhism. His exemplar later followed by many new Buddhist scholars such as Prince monk Vajiranyanavarorasa, Buddhadasa Bhikkhu and led Thai sangha to be focused also in studying modern secular subjects until the establishment of Buddhist universities in Thailand where nowadays both monks and laity can equally be educated both in Buddhism and modern sciences.

 

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญฺญฃาคมกถา

เทศนาในการบำเพ็ญกุศลวันออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม ณ อาคาร ๙๖ ปี พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๓๐ น.

๘ มิถุนายน ๑๕๖๔

YEAR 2020

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปิยกรณธรรมกถา

เทศนาในการทรงบำเพ็ญกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์เวลา ๑๗.๐๐ น.

๒๓ ตุลาคม ๑๕๖๓

Marking the 70th Anniversary of the WFB

A WBU reflection on the past seven decades of the WFB, Marking the 70th Anniversary of the WFB 25 May 2563/2020

Fra Anil Sakya
Honorary Rector, World Buddhist University

25 May, 2020

Mindful Eating

19 June 2020

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปิยกรณธรรมกถา

เทศน์หน้าพระที่นั่ง พระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัย

23 October 2020

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปรมธรรมกถา

ศราทธพรตเทศนา ปรมธรรมกถา เนื่องในการฌาปนกิจศพ คุณแม่สุดาวดี นรภูมิพิภัชน์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒๑ ธันวาคม ๑๕๖๓

Māgha Pūjā Day Special Report

For broadcast on Radio Thailand during
the live show of the official Magha Puja ceremony at Phuttamonthon.

8 Feb 2020

"ให้วัดอยู่ในบ้าน" โควิดทำวิถีพุทธเปลี่ยน แต่ไม่กระทบแก่นธรรม

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดวิถีชีวิตใหม่หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า New Normal ที่ผู้คนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

6 May 2020

YEAR 2019

พระธรรมเทศนา เรื่อง สติกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๐ สิงหาคม ๑๕๖๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปวารณากถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๓ ตุลาคม ๑๕๖๒

YEAR 2018

Sustainable Brands, Madrid

What Capitalism can Learn from Buddhism...

8-9 October 2018

People Serving Humanity: What Does it Mean to Be Human?

Twentieth-century living has made us more wasteful and vain, which is now being exacerbated by digital and social technologies. Self worth and fulfillment cannot be purchased or obtained by likes and followers, they must come from within.

8-9 October 2018

พระธรรมเทศนา เรื่อง สาราสารกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๐ มีนาคม ๑๕๖๑

YEAR 2017

พระธรรมเทศนา เรื่อง พุทธคุณกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๕ พฤษภาคม ๑๕๖๐

พระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมคุณกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๔ มิถุนายน ๑๕๖๐

พระธรรมเทศนา เรื่อง นวกธัมมกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗ สิงหาคม ๑๕๖๐

Panel: Buddhist Economics and Cultural Tourism 13 May 2017 Buddhist Economics: ‘Economics as if People Mattered"

Panel Presentation for the International Celebration of the 14th United Nations Day of Vesak Symposium

hosted by the Government of Sri Lanka

13 May 2017

Education for Life

APNHE 2017

Asia-Pacific Roundtable Meeting: The 5th International Conference for Holistic Education

23 November 2017

King of Sustainability at ESCAP, UN

A Dhamma talk on 'King of Sustainability' was delivered at Conference Room 3, ESCAP, UN in Bangkok on 13 October 2017. The event was organized by Staff Association of ESCAP as a part of remembering and dedicating merit to mark one year of the passing of the late King Bhumibol Adulyadej.

13 October 2017

Buddhist Education : Bhikkhu Sugandha (Dr Anil Shakya)

significance of Buddhist educaiton in present context of the world.He says educaiton should not only mean a means to employment but it is the way of bringing out one's best out of the skills he has gained through the process of learning, for benefit of all humanity.

21 December 2017

Don’t Worry and Be Happy III

Radio Thailand Dhamma Talk by
Ven. Phra Shakyavongsvisuddhi

24 September 2017

King of Sustainability at ESCAP, UN

A Dhamma talk on 'King of Sustainability' was delivered at Conference Room 3, ESCAP, UN in Bangkok on 13 October 2017. The event was organized by Staff Association of ESCAP as a part of remembering and dedicating merit to mark one year of the passing of the late King Bhumibol Adulyadej.

13 October 2017

Buddhist Education : Bhikkhu Sugandha (Dr Anil Shakya)

significance of Buddhist educaiton in present context of the world.He says educaiton should not only mean a means to employment but it is the way of bringing out one's best out of the skills he has gained through the process of learning, for benefit of all humanity.

21 December 2017

For Visakha Puja Promotional Week Part 1

Radio Thailand Special Report

8 May 2017

Asalha Puja Eve

Special Report for Radio Thailand By Phra Shakyavongsvisuddhi.

7 July 2017

‘Āsāḷha Pūjā Day’

Special Report on Radio Thailand Broadcast on FM 88 MHz at 07.30 am

8 July 2017

Vassūpanāyikā Day

Special Report on Radio Thailand

By Phra Shakyavongsvisuddhi (Anil Sakya)

9 July 2017

Promotion of Buddhism Week on Magha Puja Day (1)

Buddhism Week on Magha Puja Day (Day 3)
Radio Thailand Special Report.

9 February 2017

Promotion of Buddhism Week on Magha Puja Day (2)

Buddhism Week on Magha Puja Day (Day 3)
Radio Thailand Special Report.

10 February 2017

Promotion of Buddhism Week on Magha Puja Day (3)

Buddhism Week on Magha Puja Day (Day 3)
Radio Thailand Special Report.

11 February 2017

Public Policies for Happiness Anil Sakya

The International Day of Happiness. The UN celebrates the day with interactive panel discussion on Public Policies for Happiness at ECOSOC Chamber, UN Headquarters. Venerable Phra Shakyavongsvisuddhi (Anil Sakya) from Thailand is invited to deliver keynote speech at the event.

20 March 2017

YEAR 2016

第四屆慈濟論壇-27.專題研討三.慈濟宗門之全球化發展.

講評人:阿尼爾‧釋迦法師(Anil Sakya) 泰國摩訶瑪古德佛教大學社會科學院副院長、泰國僧王秘書 時間:2016/10/02

02 October 2016

Happy Christmas

Radio Thailand Weekly Dhamma Talk

27 November 2016

“Unity in Diversity” of Buddhism

Published on Karuṇā, Magazine of International Brotherhood Mission, Jyotinagar,

Dibrugarh, Assam, India. April 2018

December 2016

Activating Purpose a Buddhist Way

Sustainable Brands Bangokok

2016

Buddhist Studies in Europe and America

Seminar on Buddhism, Higher Education and Vision at Shan State Buddhist University, Taunggyi, Shan State, Myanmar.

06 February, 2016

YEAR 2015

BUILDING A BRAND … THE BUDDHIST WAY

SB'15 Bangkok - Reimagine: BUILDING A BRAND … THE BUDDHIST WAY

1 April 2015

ศีลธรรมกลับมาเถิด

คำว่าศีลธรรมในสมัยนี้อาจห่างจากตัวตนของเราไป คำว่าศีลธรรมไม่ใช่เป็นคำศาสนา ศีลธรรม คือ มาตรฐานของการอยู่เป็นมนุษย์หรือผู้มีใจประเสริฐ

13 December 2015

Sustainable Brands Barcelona

A Conversation between Venerable Dr.Phra Shakyavongsvisuddhi, Mahamakut Buddhist University, Deputy Rector for Foreign Affairs and Koann Vikoren Skrzyniarz. Sustainable Brands, CEO and Founder.

26-28 April 2015

Sustainable Development in Context

Opening address on 17 Aug 2015 at the Symposium on Sustainable Development at Sasin Graduate Institute.

17 August 2015

YEAR 2014

Promotion, Protection & Preservation of Buddhist Culture and Heritage

International Buddhist Conference on

Promotion, Protection & Preservation of Buddhist Culture and Heritage

Organized jointly by
The Government of Nepal,
Sitagu International Buddhist Academy and Theravada Buddhist Academy of Nepal on "Buddhist Education System"

at Lumbini Sacred Garden, Nepal

15-18 November 2014

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปุญฺกถา

เทศนา ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๑ มีนาคม ๒๕๕๗

YEAR 2012

Wellbeing and Happiness: Defining a New Economic Paradigm

Radio Thailand Dhamma Talk By
Phra Dr. Anil Dhammasakiyo

22 April 2012

YEAR 2010

Korea-Thai Buddhist Cultural Forum 2010

The Significance of Buddhist Cultural Exchange and Cooperation between Korea and Thailand

Gyeongju Hilton Hotel, Korea

1-2 April 2010

YEAR 2004

A Modern Trend of Study of Buddhism in Thailand

A Modern Trend of Study of Buddhism in Thailand: King Mongkut and Dhammayutikanikāya

12 August 2004

Scroll to Top