Sangha Governor Regions 6-7 (D) EVENT

From His Teaching

EVENT

พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต วัดธรรมิการาม

๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อุโบสถวัดธรรมิการาม บ.ผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

"ท่านเจ้าคุณอนิล" ถอดระหัส "สังเวชนียสถาน"

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ *(อนิล ธมฺมสากิโย) ถอดระหัส สังเวชนียสถาน เพื่อให้ชาวพุทธนำไปพิจารณา จะได้ปฏิบัติให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ ตรัสแก่พระอานนท์ พร้อมทั้งอ้างจารึก เสาอโศก หลักที่ 8 มาสนับสนุนว่าไปสังเวชนียสถานแบบไหนจึงจะได้บุญ โดย... เปรียญ12

คม ชัด ลึก: 1 Sep 2022

การเทศนา

บรรยากาศวันวิสาขบูชา ๒๕๖๕

บรรยากาศวันวิสาขบูชา ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) บรรยายให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาเวียนเทียน
และภาพบรรยากาศพุทธศาสนิกชนที่มาเวียนเทียนภายในวัดบวรนิเวศวิหาร

15 May, 2022

บรรยากาศวันอัฏฐมีบูชา ๒๕๖๕

บรรยากาศวันอัฏฐมีบูชา ๒๕๖๕

23 May, 2022

พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่อง อัคคกถา ว่าด้วยความเป็นยอด

บรรยากาศวันธรรมสวนะ (ธ)
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ภาคเช้า
พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เรื่อง อัคคกถา ว่าด้วยความเป็นยอด

30 May 2022

แสดงพระธรรมเทศนาในปูชากถา ในวันมาฆบูชา 16 กุมภ์ 2565

แสดงพระธรรมเทศนาในปูชากถา ในวันมาฆบูชา 16 กุมภ์ 2565 โดยพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น.

16 Feb, 2022

อารัมภบทแก่พุทธศาสนิกชนก่อนทำการบูชา ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๕ ณ พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร

อารัมภบทแก่พุทธศาสนิกชนก่อนทำการบูชา ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๕ ณ พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

16 Feb, 2022

0:01 / 14:01 Introducing the Magha Puja Day for public on 16 Feb 2022

Ven. Phra Dhammashakyavamshavisuddhi (Anil Sakya) is introducing about the Magha Puja Day at the Pagoda of Wat Bovoranives Vihara.

16 Feb, 2022

พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่อง สังกันตกถา

บรรยากาศวันธรรมสวนะ (ธ)
วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ภาคเช้า
พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เรื่อง สังกันตกถา

16 April 2022

Scroll to Top