ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ – ๗ (ธรรมยุต)- ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๒

เชียงราย

บันทึกการไปปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

ในการไปเยี่ยมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองภาค ๖ (ธรรมยุต)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๓๐ น.   ออกเดินทางโดยเครื่องบินสายการบิน นกแอร์ DD100 Nok LITE จากสนามบินดอนเมือง
เวลา ๘.๓๕ น.      ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เมื่อถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี พระครูปลัดสุตวรวัฒน์ (เพทาย นันทวโร) เจ้าอาวาสวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ และพระอาจารย์ ดร. วิเชตร กุสลจิตโต เจ้าอาวาสวัดเชื้อเจ็ดตน มารับ

เวลา ๙.๐๐ น.      ออกเดินทางไปยัง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เวลา ๑๑.๐๐ น.    แวะฉันเพลที่ร้านอาหารวังกุ้ง

เวลา ๑๒.๓๐น.    ออกเดินทางเยี่ยมวัดป่าวังศิลา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด

เวลา ๑๔.๐๐ น.

     • ออกเดินทางเยี่ยมวัดเทิงเสาหิน อ.เทิง พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์ เจ้าอาวาสรายงานข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับวัดและนำชมสถานที่ตั้งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้กำหนดเป็นโบราณสถาน ซึ่งทางเจ้าอาวาสและชาวบ้านอยากขอดูแลเพราะเกรงจะผุพัง จึงอยากให้กรมศิลปากรมาออกแบบวางแนวทางการบูรณะ แล้วอนุญาตให้วัดกับท้องถิ่นดำเนินการได้ เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) จึงได้รับจะประสานกรมศิลปากรให้

     • ที่พักสงฆ์ป่าวังอวน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด มีเจ้าอธิการสมาน  ปญฺญาคโม ผู้ดูแล

     • วัดป่าเขาวงมหาวัน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด พระครูสมุห์ทองหงวน อุทโย เจ้าอาวาส

     • วัดป่าวังศิลา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด พระอธิการสมชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาส เดิมเป็นสำนักสงฆ์อรัญบรรพต และต่อมาจึงได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นวัด

     • เข้าที่พักวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ อ.แม่จัน พระครูปลัดสุตวรวัฒน์ (เพทาย นันทวโร) เจ้าอาวาสวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.        รับประเคนฉันอาหารเช้า จากอุบาสกอุบาสิกา ณ วัดเจริญวิจิตรังสสุทโธ จากนั้นเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) ได้เทศนาเรื่อง “ความเป็นสงฆ์ ด้วยการทำตัวเป็นต้นแบบในการอยู่ร่วมกันในสังคม”

เวลา ๑๐ .๐๐ น.       ออกเดินทางไปบรรยายธรรม ภายใต้โครงการ “กำลังใจ” ในพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ณ เรือนจำดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบซูมไปยังเรือนจำอื่น ๆ กว่า ๑๕ เรือนจำทั่วประเทศ

เวลา ๑๑.๐๐ น.        ผู้บัญชาการเรือนจำ นิมนต์ฉันภัตตราหารเพล ณ ณ เรือนจำดอยฮาง

เวลา ๑๒.๓๐ น.        ออกเดินทางเยี่ยมวัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง พระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ 48 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา

     • เยี่ยมวัดภูมิพาราราม ต.ท่าสุด อ.เมือง วัดภูมิพาราราม  เป็นสำนักปฏิบัติเล็กๆ อยู่ชานเมืองเชียงราย พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาส
     • วัดสันติคีรีญาณสังวราราม  อ.แม่ฟ้าหลวง พระจรัญ  ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสถวายรายงาน และนำชม“พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี” ซึ่งตั้ง ณ จุดสูงสุดของดอยแม่สลอง
     • สำนักสงฆ์พระธาตุสันติธรรม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
     • เข้าที่พักวัดเชื้อเจ็ดตน อ.แม่จัน พระครูวินัยธรวิเชตร  กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเชื้อเจ็ดตน

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.        ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดเชื้อเจ็ดตน

เวลา ๐๘.๓๐ น.        ออกเดินทางเยี่ยมวัด

     • วัดศรีธาตุไทรทอง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เป็นวัดราษฎร์ พระสายรัก  ปัญฺญาธโรเจ้าอาวาส เจ้าคณะภาคแจกผ้าห่มแก่ประชาชน
     • วัดป่าอรัญญวิเวก ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เจ้าคณะภาคแจกผ้าห่มแก่ประชาชน

เวลา ๑๑.๐๐ น.        แวะฉันเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น.        เดินทางถึงวัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงใหม่

     • ประชุมพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตจังหวัดเชียงราย ที่วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง
      • เจ้าคณะจังหวัด / เลขานุการ จจ.
      • เจ้าคณะอำเภอ / เลขานุการ จอ.
      • เจ้าคณะตำบล / เลขานุการ จต.
      • เจ้าอาวาส
     • กล่าวปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.        เดินทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มากราบและประชุมร่วมเรื่องการคณะสงฆ์ (ธรรมยุต) ในจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๗.๐๐ น.        เดินทางเข้าที่พักที่วัดป่าบ้านเหล่า

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ น.        ออกเดินทางไปอำเภอเชียงของเยี่ยมวัด

     • วัดจำปา
     • วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เข้ากราบสักการะพระพรหมวชิรคุณ

เวลา ๑๙.๔๕ น.        - ออกเดินกลับกรุงเทพมหานคร (นกแอร์)

เวลา ๒๑.๐๐ น.        - ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสวัสดิภาพ

 

ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ - ๗ (ธ) ครั้งที่ ๒

เชียงราย

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดเทิงเสาหิน ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดเทิงเสาหิน ถวายการต้อนรับ วัดเทิงเสาหินเป็นสถานที่ตั้งเมืองขอมโบราณ มีวิหารพุทธ คูเมือง ที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในเชียงราย สภาพโบราณสถานขาดการดูแล เนื่องจากทางวัดไม่สามารถเข้าดูแลได้ เนื่องจากทางกรมศิลปากรได้ประกาศเป็นเขตโบราณสถาน ซึ่งทางเจ้าอาวาสและชาวบ้านอยากบูรณะ เพราะเกรงจะผุพัง จึงอยากให้กรมศิลปากรมาออกแบบวางแนวทางการบูรณะ แล้วอนุญาตให้วัดกับท้องถิ่นดำเนินการได้ เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) รับจะประสานการมศิลปากรให้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่พักสงฆ์ป่าวังอวน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เจ้าอธิการสมาน ปัญญาคโม ผู้ดูแลวัดป่าวังอวนถวายการต้อนรับ เจ้าคณะภาคได้พูดคุยสอบถาม และเยี่ยมสถานที่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดเขาวงมหาวัน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

วัดป่าเขาวงมหาวัน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดที่อยู่บนเขาสูง ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่า มีสัตว์นานาชนิด โดยมากเป็นนกยูงป่า พระครูสมุห์ทองหงวน อุทโย เจ้าอาวาส ถวายการต้อนรับและพาชมที่พักสงฆ์บนเขา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดป่าวังศิลา อ.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

พระอธิการสมชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดป่าวังศิลา เดิมเป็นสำนักสงฆ์อรัญบรรพต ต่อมาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดเจริญวิจิตรรังสีสุทโธ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เข้าพักที่วัดเจริญรังสีสุทโธ พระครูปลัดสุตวรวัฒน์ (เพทาย นันทวโร) เจ้าอาวาสวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ ถวายการดูแลและนำตรวจเยี่ยมวัด

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

บรรยายธรรม ภายใต้โครงการ “กำลังใจ” ในพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย สอนปัญญาบำบัด ถ่ายทอดผ่านระบบซูมไปยังเรือนจำอื่น ๆ อีกกว่า ๑๕ เรือนจำทั่วประเทศ เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเป็นเรือนจำที่ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

เยี่ยมวัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง พระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราชและคณะสงฆ์ถวายการต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมวัด ซึ่งเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ 48 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดภูมิพาราราม ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย

วัดภูมิพาราราม ต.ท่าสุด อ.เมือง วัดภูมิพาราราม
เป็นสำนักปฏิบัติเล็กๆ อยู่ชานเมืองเชียงราย พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาสถวายการต้อนรับและข้อมูลวัด  เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากก่อนถึง ม.แม่ฟ้าหลวง โดยมีเด็กนักเรียนมาร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าคณะภาคได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดสันติคีรีญาณสังวราราม  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

พระจรัญ  ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสถวายการต้อนรับและนำชมวัดสันติคีรีญาณสังวราราม พร้อมถวายรายรายงาน แล้วนำชม “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี” ซึ่งตั้ง ณ จุดสูงสุดของดอยแม่สลอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พบว่าในหมู่บ้านแห่งนี้พุทธศาสนิกชน ไม่มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ มีเพียงสำนักสงฆ์เพียงแห่งเดียว อีกทั้งบนยอดดอยหน้าสำนักสงฆ์ มีลักษณะเด่นสง่าเป็นชัยภูมิที่ดี จึงเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา เริ่มก่อสร้างในปี 2532 และในปี 2533 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับการก่อสร้าง และวัดไว้ในพระราชูปถัมภ์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักสงฆ์พระธาตุสันติธรรม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เมื่อตอนที่ชม “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี” ซึ่งตั้ง ณ จุดสูงสุดของดอยแม่สลอง ได้เห็นเจดีย์ ตั้งสูงตระหว่านอีกฝากฝั่งดิยแม่สลอง จึงได้ทราบว่าเป็นพระธาตุสันติธรรมจึงได้แวะเยี่ยมสำนักสงฆ์พระธาตุสันติธรรมด้วย

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดเชื้อเจ็ดตน อ.แม่จัน เชียงราย

เข้าที่พักวัดเชื้อเจ็ดตน อ.แม่จัน โดยมีพระครูวินัยธรวิเชตร  กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเชื้อเจ็ดตน ถวายการต้อนรับ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดศรีธาตุไทรทอง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

วัดศรีธาตุไทรทอง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เป็นวัดราษฎร์ พระสายรัก ปัญฺญาธโร เจ้าอาวาส ถวายการต้อนรับและถวายรายงาน หลังจากการประชุมเจ้าคณะภาคพร้อมคณะสงฆ์ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาว จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกแก่ประชาชน

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดป่าอรัญญวิเวก ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เจ้าคณะภาคและคณะสงฆ์ได้เข้าถวายสักการะหลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต เจ้าอาวาส วัดป่าอรัญญวิเวก หรือเดิมชื่อ วัดป่าลัน ตั้งวัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แต่เดิมมีพระสงฆ์หลายรูปเข้ามาจำพรรษา ในปี พ.ศ. 2528 หลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต เจ้าอาวาสเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าลันแห่งนี้และได้บูรณะซ่อมแซม สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ 9 มงคล เหนือสุดสยาม จากนั้นได้ร่วมกันมอบผ้าห่มแก่ประชาชน

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

การประชุมพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตจังหวัดเชียงราย ที่วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เจ้าคณะภาคและพระสังฆาธิการร่วมการประชุมพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตจังหวัดเชียงราย ณ วัดป่าบ้านเหล่า โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย โดยเจ้าคณะภาคกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาท

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

การโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มากราบและประชุมร่วมเรื่องการคณะสงฆ์ (ธรรมยุต) ในจังหวัดเชียงราย  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดจำปา อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เดินทางไปอ.เชียงของ ตรวจเยี่ยมวัดจำปา

วัดเก่าแก่ มาตั้งแต่สมัยยุคเมืองผาแดง
ในระแวกนั้นสันนิฐานได้ว่าเป็นเมืองเก่ามาตั้งเเต่สมัยการก่อตั้งเมืองเชียงของแต่เเรกเพราะได้พบซากอิฐมากมายจากเจดีย์เก่า พระเดชา จนฺทเตโช เจ้าอาวาสวัดจำปาได้ถวายการต้อนรับ รายงานและนำเยี่ยมชมวัด

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อ.เชียงของ จ.เชียงราย
วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้ากราบสักการะพระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

Scroll to Top