ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ – ๗ (ธรรมยุต)- ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๒

เชียงราย

ออกเดินทางจาก

บันทึกการไปปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธรรมยุต)

ในการไปเยี่ยมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองภาค ๖ (ธรรมยุต)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๗.๓๐ น.   ออกเดินทางโดยเครื่องบินสายการบิน นกแอร์ DD100 Nok LITE จากสนามบินดอนเมือง
เวลา ๘.๓๕ น.      ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เมื่อถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี พระครูปลัดสุตวรวัฒน์ (เพทาย นันทวโร) เจ้าอาวาสวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ และพระอาจารย์ ดร. วิเชตร กุสลจิตโต เจ้าอาวาสวัดเชื้อเจ็ดตน มารับ

เวลา ๙.๐๐ น.      ออกเดินทางไปยังอ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เวลา ๑๑.๐๐ น.    แวะฉันเพลที่ร้านอาหารวังกุ้ง

เวลา ๑๒.๓๐น.    ออกเดินทางเยี่ยมวัดป่าวังศิลา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด

เวลา ๑๔.๐๐ น.   วัดเทิงเสาหิน อ.เทิง

-วัดป่าวังอวน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด

                                                               -วัดเขาวงมหาวัน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด

                                                               -เข้าที่พักวัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ อ.แม่จัน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐ .๐๐- ๑๑.๐๐น.                    - บรรยายธรรมอบรม แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำดอยฮาง
อ.เมือง จ.เชียงราย
เวลา ๑๒.๓๐ น.                               - ออกเดินทางเยี่ยมวัด
-วัดสันติคีรีญาณสังวราราม  อ.แม่ฟ้าหลวง
-วัดป่าเขื่อนแก้ว ต.ท่าสาย อ.เมือง
-วัดภูมิพลาราม ต.ท่าสุด อ.เมือง
-วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง
- เข้าที่พักวัด.....................................................
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.                               - ออกเดินทางเยี่ยมวัด
- วัดศรีธาตุไทรทอง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
เจ้าคณะภาคแจกผ้าห่มแก่ประชาชน
-วัดป่าอรัญญวิเวก ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
เจ้าคณะภาคแจกผ้าห่มแก่ประชาชน
เวลา ๑๓.๐๐ น.                               - ประชุมพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตจังหวัดเชียงราย
-เจ้าคณะจังหวัด / เลขานุการ จจ.
-เจ้าคณะอำเภอ / เลขานุการ จอ.
-เจ้าคณะตำบล / เลขานุการ จต.
-เจ้าอาวาส
กล่าวปิดประชุม
เข้าที่พักวัด.....................................................
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.                               - เดินทางไปอำเภอเชียงของ
- วัดจำปา
- เข้ากราบสักการะพระพรหมวิชรคุณ
วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

เวลา ๑๙.๔๕ น.                               - ออกเดินกลับกรุงเทพมหานคร (นกแอร์)
เวลา ๒๑.๐๐ น.                               - ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสวัสดิภาพ

 

๒๗ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตรวจการคณะสงฆ์ภาค ๖ - ๗ (ธ) ครั้งที่ ๒

เชียงราย

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดเทิงเสาหิน ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดเทิงเสาหิน  วัดเทิงเสาหิน เป็นสถานที่ตั้งเมืองขอมโบราณ มีวิหารพุทธ คูเมือง ที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในเชียงราย สภาพโบราณสถานขาดการดูแล เนื่องจากทางวัดไม่สามารถเข้าดูแลได้ เนื่องจากทางกรมศิลปากรได้ประกาศเป็นเขตโบราณสถาน ซึ่งทางเจ้าอาวาสและชาวบ้านอยากบูรณะ เพราะเกรงจะผุพัง จึงอยากให้กรมศิลปากรมาออกแบบวางแนวทางการบูรณะ แล้วอนุญาตให้วัดกับท้องถิ่นดำเนินการได้ เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) รับจะประสานการมศิลปากรให้

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ที่พักสงฆ์ป่าวังอวน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เจ้าอธิการสมาน ปัญญาคโม ผู้ดูแลวัดป่าวังอวน

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดเขาวงมหาวัน ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

วัดป่าเขาวงมหาวัน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดที่อยู่บนเขาสูง ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่า มีสัตว์นานาชนิด โดยมากเป็นนกยูงป่า พระครูสมุห์ทองหงวน อุทโย เจ้าอาวาส

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดป่าวังศิลา อ.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

พระอธิการสมชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดป่าวัดศิลา วัดป่าวังศิลา เดิมเป็นสำนักสงฆ์อรัญบรรพต ต่อมาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดเจริญวิจิตรรังสีสุทโธ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พระอธิการสมชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดป่าวัดศิลา วัดป่าวังศิลา เดิมเป็นสำนักสงฆ์อรัญบรรพต ต่อมาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรือนจำดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

บรรยายธรรม ภายใต้โครงการ “กำลังใจ” ในพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ณ เรือนจำดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบซูมไปยังเรือนจำอื่น ๆ กว่า ๑๕ เรือนจำทั่วประเทศ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

เยี่ยมวัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง พระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราชและคณะสงฆ์ในวัดรีบ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดภูมิพาราราม ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย

วัดภูมิพาราราม ต.ท่าสุด อ.เมือง วัดภูมิพาราราม
เป็นสำนักปฏิบัติเล็กๆ อยู่ชานเมืองเชียงราย พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาส
Scroll to Top